شنبه مورخ 23 آذر ماه پایان دوره آموزش 160 ساعته نمایندگی بیمه آزمون دوره در روز جمعه مورخ 29 آذر ماه برگزار میگردد.