برگزاری آزمون متقاضیان نمایندگی بیمه با حضور 33 نفر شرکت کننده در روز جمعه 29 آذر ماه